Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Samsø Aftenskole.

Foreningens hjemsted er Samsø Kommune.

Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning og kulturelle og debatskabende arrangementer inden for Folkeoplysningslovens rammer. Foreningen er uafhængig af partipolitik.

 

 § 3 

Medlemskreds

3.1 Som medlem kan optages enhver person over 18, der er bosiddende på Samsø.  Ethvert medlem skal kunne gå ind for foreningens formål.

3.2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningen. Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen.

3.3 Udmeldelse sker skriftligt til foreningen. Med jævne mellemrum, men min. hvert femte år, sker der på bestyrelsens foranledning nytegning. Dette indebærer, at personer, der ikke skriftligt bekræfter deres medlemskab, udmeldes. Nytegning fandt sted i 2010.

3.4 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.


 

§ 4

Generalforsamlingen

4.1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering i Samsøposten.

4.3  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4  Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar til bestyrelsen, bortset fra personer, som p.g.a. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare. Aftenskolens leder er ikke valgbar.

 4.5  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand (i ulige år)
 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
 10. Eventuelt

4.6  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 31/12 året før generalforsamlingen.

4.7  Generalforsamlingen træffer sin beslutning ved almindelig stemmeflerhed.

4.8  Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to tredjedeles flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker ved annoncering i Samsø Posten  med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

 

§ 6 

Deltagerepræsentant

6.1 Valg af deltagerepræsentant

6.2 Valgmøde for deltagere afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved opslag i brochure eller annoncering i Samsøposten.

6.3 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager, for hvilken der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

6.4 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

6.5 Deltagerepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen og udtræder umiddelbart efter den følgende ordinære generalforsamling.

§ 7

Bestyrelsen

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der foruden formanden består af fem medlemmer, heraf én repræsentant for deltagerne.
Formanden og de fire bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges  to nye medlemmer. Formanden er på valg i ulige år. Deltagerrepræsentanten vælges for eet år af og blandt deltagerne i foreningens undervisningsaktivitet. Såfremt der ikke er fremmødte deltagere til at stemme en deltagerrepræsentant ind, så kan generalforsamlingen vælge en deltagerrepræsentant.

7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.3 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.

7.4 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

7.5 Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Møde afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelse af anmodningen.

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.7 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.  Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.

§ 8

Daglig ledelse

8.1 Lederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

8.2 Herunder påhviler det lederen at bistå bestyrelsen med udarbejdelse af forslag til aktivitets- eller virksomhedsplan, herunder: 

 • ·         forslag til beslutning om deltagerbetaling

 • ·         valg af emner og tilrettelæggelsesform

 • ·         kursuslængde

 • ·         antal deltagere på de enkelte hold

 • ·         andre aktiviteter

 • ·         forslag til driftsbudget

 • ·         årsregnskab

 • ·         årsberetning

       Lederen ansætter og afskediger det øvrige personale.

§ 9

 Økonomi, regnskab og revision

9.1  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9.2  Foreningsregnskaber udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

9.3  Regnskabet skal hvert år senest den 30. april indsendes til Samsø Kommune.

 

 § 10

Tegningsregler og hæftelse

 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald, der skal bekræftes af tre bestyrelsesmedlemmer, tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning, i tilfælde hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undtagelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom

 

§ 11

Eksklusion

11.1      Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

Når forfaldent kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget. Eksklusion kan ske efter yderligere påkrav, men tidligst tre uger efter første erindringsskrivelse.

 Når et medlem efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse. Eksklusionen kan tidligst ske efter et varsel på fjorten dage, hvor det pågældende forhold påtales og begrundes.

 

§ 12

 Opløsning

12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.

12.2 Ved opløsning skal evt. overskud anvendes til lokale kulturelle og sociale formål efter bestyrelsens beslutning og efter godkendelse af Samsø Kommune.

 

§ 13

Vedtægtsdatering og underskrift

Behandlet og vedtaget 1. Gang på generalforsamlingen d. 24/3 2014.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 2014

dof